VETERANENNEDERLAND

 

 

 

 

WAAROM DEZE SITE?

VETERANEN WET

GEDROOMD LAND

ECHTE VETERANEN

ALLE MISSIES

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN

FREE WEST PAPUA AUSTRALIA

PAPUA MERDEKA

ONOPGEMERKTE EXECUTIES

FREEDOM FLOTTILLA

NIEUWS

CONTACT

ARMIES OF THE WORLD

NATO-EXERCISE - 2019

 

 

     

hit counter  

 

 

 

 

                                                                  

 

 

DEFLATIE VAN HET BEGRIP VETERAAN

Vraag je aan een Nederlander "wat is een veteraan" zal hij in de meeste gevallen als antwoord geven "een oud-strijder oftewel een militair die het land verdedigd heeft in een oorlogsituatie. Dit kan een een oorlog in Nederland zijn of een oorlog in het overzeese gebiedsdeel Indonesië of Nederlands  Nieuw-Guinea. De veteranenwet uit 2012 geeft als definitie:

 

  • veteraan: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van onze Minister is aangewezen;

  • d. inzet: het dienen als militair onder oorlogsomstandigheden dan wel het deelnemen als militair aan een missie als bedoeld onder c;

HIER KUNT U DE VETERANENWET DOWNLOADEN

 

 

Essentieel is dat deze militair gediend moet hebben tijdens oorlogsomstandigheden.

We kennen de veteranen die gediend en gevochten hebben in Indonesië daar is geen discussie over mogelijk maar hoe zit het dan met de militairen die dienden in Nieuw-Guinea vóór 1960, was het toe oorlog.? Wel een oorlog is als een vreemde mogendheid het land binnenvalt zoals Indonesië deed in  Nieuw-Guinea 1960-1962, er werd in 1960 met het troepentransportschip De Groote Beer 650 militairen verscheept naar Nieuw-Guinea omdat daar een gewapend conflict werd verwacht. Deze militairen waren met een tropentraining   voorbereid op een gewapend conflict, dus een oorlog. Een overzees gebied verdedigen net als Engeland dit deed in het conflict met Argentinië in 1982.

FALKLAND OORLOG

 

HOE DEED ENGELAND DIT?

 

De Britse premier Margaret Thatcher besloot een expeditiemacht van 127 schepen naar het gebied te zenden om een einde te maken aan de bezetting van de eilanden. Toch beschouwde de Amerikaanse marine een herovering van de eilanden door de Britten als een ‘militaire onmogelijkheid’. Dit kwam met name door de luchtsuperioriteit van de Argentijnen, die beschikten over 122 vliegtuigen ten opzichte van slechts 42 Britse vliegtuigen Ondanks het verlies van 56 soldaten en de landingsschepen Sir Tristam en Sir Galahad wisten de Britten de stad uiteindelijk relatief snel in te nemen. Op 14 juni gaf het Argentijnse garnizoen van Stanley zich over en werd er een staakt-het-vuren afgekondigd. Deze strijd duurde 74 dagen en er kwamen negenhonderd mensen om bij het terugveroveren van de eilanden uit Argentijnse handen. de veteranen die dit gebiedsdeel hebben verdedigd  hebben een   VERENIGING VAN ECHTE VETERANEN opgericht

Zo hadden wij ook ons deel van Nederland en hun inwoners moeten verdedigen, maar nee wij hebben toen onze medelanders in de steek gelaten met de belofte van invoering van zelfbestuur door Indonesië onder supervisie van de Verenigde Naties

 

NIEUW-GUINEA  OORLOG

In Augustus 1960 verbreekt Indonesië de diplomatieke banden met Nederland en kort daarna werden de eerste invallen gemeld. Uiteraard is dit een daad van oorlog, er zijn enkele mensen die verklaren dat er nooit een oorlog is geweest maar hoe noem je het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met een land en het daarna binnenvallen van dat land, als dat geen oorlog is weten wij het niet. E rzijn  mensen zijn die  liever niet over een oorlog praten ,want dan hebben we deze ook nooit verloren,  heel naïef maar er zijn vanaf 1960 wel een groot aantal Nederlandse militairen gesneuveld in een confrontatie met Indonesische militairen ,nabestaanden weten dan wel zeker dat er een oorlog was en spreken over een gesneuvelde zoon of echtgenoot.

MILITAIREN DIE DIENDEN VOOR 1960 IN NIEUW-GUINEA

 

Er zijn militairen die hun dienstijd in Nieuw-Guinea van vóór 1960 omschrijven als een leuke ervaring met uitjes naar de witte stranden van Nieuw-Guinea liggend in de tropenzon. Uiteraard zijn dit geen militairen met oorlogservaring. Verwarring wordt gewekt door in 2012 vastgelegde nota, nazorg van veteranen.


BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE HANS HILLEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 4 juni 2012
Hoofdstuk 1 Inleiding

Sinds de nota veteranenzorg van 2005 (Kamerstuk 30 139, nr. 2) wordt de Kamer jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken van het veteranenbeleid. Hierbij bied ik u de veteranennota 2011–2012 aan, deze sluit aan op mijn brief van 1 juni 2011 (Kamerstuk 30 139, nr. 92). Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het initiatief van de Kamer het veteranenbeleid te verankeren in een wet.
Veteranenwet
Met de publicatie in het Staatsblad van 30 maart jl. (Stb. 2012, nr. 133) van de Wet van 11 februari 2012 tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) is een mijlpaal bereikt in het veteranenbeleid. Ik streef ernaar dit jaar het Veteranenbesluit aan te bieden aan de Kamer. Met deze algemene maatregel van bestuur worden toetsbare normen voor uitvoering van de Veteranenwet gegeven. Verder kan met dit besluit de zorg voor, tijdens en na de inzet worden ingericht en uitgevoerd.
Met de inwerkingtreding van deze wet worden 30 000 actief dienende militairen met uitzendervaring ook als veteraan aangemerkt. Tijdens de behandeling van de Veteranenwet in de Eerste Kamer op 19 december 2011 (Handelingen EK 2011–2012, Aanhangsel nr. 13-5-37) heeft het lid Van Kappen (VVD) een motie ingediend om de definitie van het begrip veteraan uit te breiden met militairen die worden ingezet tegen terroristische acties (EK 32 414, D). Overeenkomstig de motie zal in het Veteranenbesluit een artikel worden opgenomen waardoor ik, in overleg met de minister van Veiligheid en Justitie, acties en missies kan aanwijzen die voldoen aan de criteria van artikel 1 lid c en d van de Veteranenwet. Het betreft hierbij langdurige en omvangrijke acties in het hoge geweldsspectrum, op Nederlands grondgebied en ook daar buiten. De militairen die aan deze acties hebben deelgenomen, krijgen dan ook de veteranenstatus. Hiermee voldoe ik aan deze toezegging gedaan op 19 december 2011.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 30 139, nr. 98

 

FACTSHEET VETERANENSTATUS

 


NIEUW- GUINEA VETERANEN, GEDIEND HEBBENDE NA  1960 HEBBEN MET DE ONDERSTAANDE WIJZIGINGEN VAN DE DEFENITIE MINISTER HILLE , WIE DE VETERANENSTATUS MAG VOEREN,  AARDIG WAT MOEITE EN HEBBEN GELIJK FEL GEPROTESTEERD :

Met de inwerkingtreding van de wet Hillen worden 30 000 actief dienende militairen met uitzendervaring ook ineens als veteraan aangemerkt.

Het is verwarrend, dat nazorg geregeld moet zijn staat vast en dat is prima maar dat nu ineens aan alle huidige veteranen genoemd in het veteranenbesluit nu oorlogsveteranen zijn is uiteraard onrechtvaardig. Het Nederlandse volk begrijpt dit echt niet, in hun ogen is een veteraan een oorlogsheld  De echte Nieuw-Guinea veteranen voelen zich gebruuskeerd. Nieuwe veteranen volgens de regels van  minister Hille kunnen zich aanmelden voor inzet bij "Veteranen voor de klas "waar veteranen uitleg geven wat ze als veteraan hebben beleefd en geleden, er zijn nu al militairen die inmiddels een cursus hebben gevolgd voor dit project, dan zie je een militair die afzwaaide in Nieuw-Guinea op 1959 voor een klas staan met een scherfvest en een helm op, over gevechtsituaties kan hij niets vertellen. Dan lees je dat de militairen die betrokken waren bij de treinkaping De Punt ook de veteranenstatus hebben gekregen ook al zijn zij niet uitgezonden. Als je het beleidsplan van het Veteranen Platform 2016-2020 bekijkt dan lopen er straks duizenden Nederlanders als veteraan rond, het is de wens  van het veteranenplatform dat douane,spoorwegen, politie, brandweer hun eigen veteranen verenigingen krijgen en zich dan aan kunnen sluiten bij het veteranenplatform en meedoen met veteranendag, misschien krijgen ze allemaal de veteranenspeld Op dit moment doen detachementen van politie ,douane, spoorwegen al mee op Veteranendag. Het aantal militaire veteranen  neemt af, jonge veteranen krijgen al na hun eerste missie de veteranenstatus en dat is terecht maar er komen er volgens Defentie te weinig bij. Met dit plan verdwijnt echter het begrip oorlogsveteraan helemaal. Eerst hadden we alleen een oorlogsveteraan en een sportveteraan, nu krijgen we straks een douaneveteraan, een spoorwegveteraan , een brandweerveteraan? hoe kan je het verzinnen.

WAT

WAT LEREN WIJ ONZE KINDEREN?

Dat een veteraan een militair is die het land heeft verdedigd in een oorlogssituatie, met gevaar voor eigen leven, zoals in de wet omschreven?

Moet je dan ook niet uitleggen dat er volgens onze regering er ook nog veteranen zijn die nooit in gevaar zijn geweest, nooit in een vuurgevecht hun leven hebben gewaagd, dus eigenlijk een nepveteraan is?.

Al eens een defilé meegemaakt in den  Haag waar honderden van dat soort nep veteranen rond lopen en dus ook niet aan omstanders kunnen vertellen dat zij de  vrijheid   van Nederland hebben bevochten ze hebben immers geen oorlogshandelingen verricht, nooit in gevaar geweest dus ten onrechte van een paar politieke partijen wel die status  gekregen, veel echte veteranen komen daarom niet meer in den Haag op veteranendag.

HOE ZIT HET MET DE TRIS?

 

De TRIS militairen, die gediend hebben in Suriname ,hebben nooit de veteranenstatus gekregen omdat ze niet gediend hebben tijdens een oorlogssituatie maar hoe zit het dan met de militairen die gediend hebben vóór 1960 in Nieuw-Guinea, die hebben massaal wel de veteranenstatus gekregen, onbegrijpelijk.

 

HOE DENKT DE KOVOM HIEROVER?

 

BELEIDSPLAN KUNT U HIER DOWNLOADEN

 

HEEFT U COMMENTAAR OF AANVULLINGEN  STUUR ONS EEN MAIL